Верифицирано

Оштетена фасадата од Музејот на албанската азбука во Битола

11:00 Nov 13 2016 Битола

Оштетена фасадата од Музејот на албанската азбука во Битола
Опис
The facade of the Museum of Albanian Alphabet in Bitola damaged - For English see below / Është dëmtuar fasada e Muzeut të alfabetit shqiptar në Manastir - Për shqip, shih më poshtë


Што се случило: Непознат сторител извршил оштетување на фасадата од Музејот на албанската азбука, сопственост на Министерството за култура, при што со црна боја ги испрскал мермерната плоча и пластичната табла од влезната врата на музејот, а на ѕидот до влезната врата нацртал кукест крст.

Датум, време и место на инцидентот: 13 Ноември, 11 часот, Музеј на албанската азбука, Битола

Извор на информации: Електронски медиум МКД.мк.

Инволвирани жртви: Освен материјална штета, во овој инцидент нема жртви.

Вид на злосторства: Оштетување туѓи предмети (Член 243, КЗ на РМ), Предизвикување омраза, раздор или нетрпеливост врз национална, расна, верска и друга дискриминаторска основа (Член 319, КЗ на РМ),

Сторители: Непознати.

Кус опис на инцидентот со пристрасни индикатори: Во овој инцидент, пристрасниот мотив е политичка припадност, а пристрасните индикатори се:
1. Целна локација – целна локација е музејот на албанската азбука во Битола;

Статус на случајот: Под истрага.

Одговор на локалните власти: Во одговорот на барањето за информации од јавен карактер кое Комитетот го испрати до МВР во врска со овој инцидент е наведено дека по пријавувањето на настанот и по овластување на ЈО од ОЈО Битола, бил извршен увид од СВР Битола. Настанот во СВР Битола бил заведен како кривично дело Оштетување туѓи предмети за кое согласно чл.243 ст.1 од КЗ на РМ гонењето се презема по приватна тужба. Дополнително, во одговорот е наведено дека се преземаат мерки за целосно расчистување на случајот и откривање на сторителите.

Влијание врз жртвите и заедницата: Овој инцидент го доведува во прашање етничкиот соживот помеѓу двете најголеми заедници во земјата.What happened: An unknown perpetrator damaged the facade of the Museum of Albanian Alphabet, owned by the Ministry of Culture, where the marble and the plastic panel from the front door of the museum were sprayed with black color, and a swastika was drawn on the wall next to the front door.

Date, time and location of the incident: 13 November, at 11:00, Museum of Albanian Alphabet, Bitola.

Source of information: Electronic medium MKD.mk.

Victim(s) involved: Aside from the material damage, there were no victims of this incident.

Type of the crime(s): Damage to objects of others (Article 243, CC), Causing hatred, discord or intolerance on national, racial, religious and other discriminatory ground (Article 319, CC).

Perpetrator(s): Unknown.

Brief description of the incident with bias indicators: In this incident, the bias motive is ethnicity and the bias indicators are:
1. Target location – the target location is the Museum of Albanian Alphabet.

Status of the case: Under investigation.

Response of Local Authorities: In MOI’s response to the Committee’s request for public information regarding this incident, it is stated that after the reporting of the event and under the Public Prosecutor’s authorization in Bitola, an investigation was conducted by SIA Bitola. At SIA Bitola, the incident was registered as a criminal act of “Damage to objects of others” which in accordance with Article 243, paragraph 1 of CC is prosecuted as a private lawsuit. Additionally, the response also stated that measures were being taken for resolving the incident and identifying the perpetrators.

Impact on the victim(s) and the community: This incident calls into question the ethnic coexistence between the two largest communities in the country.
Çfarë ka ndodhur: Një kryerës i panjohur ka kryer dëmtim të fasadës së Muzeut të alfabetit shqiptar, pronësi e Ministrisë së Kulturës, duke e spërkatur me ngjyrë të zezë pllakën e mermerit dhe tabelën plastike në derën hyrëse të muzeut, kurse në murin afër derës hyrëse ka vizatuar kryqin nazist.

Data, koha dhe vendi i incidentit: 13 nëntor, ora 11, Muzeu i alfabetit shqiptar, Manastir

Burim i informacioneve: Media elektronike Mkd.mk.

Viktimat e përfshira: Përveç dëmit material, në këtë incident nuk ka viktima.

Lloji i krimit: Dëmtim i objekteve të huaja (Neni 243, KP i RM-së); Shkaktim i urrejtjes, përçarjes dhe mostolerancës në bazë nacionale, racore, fetare dhe bazë tjetër diskriminuese (Neni 319, KP i RM-së)

Kryerës: Të panjohur.

Përshkrim i shkurtër i incidentit me indikatorë të anshëm: Në këtë incident, motivi i anshëm është përkatësia politike, kurse indikatorë të anshëm janë:
Lokacioni qëllimor – Lokacioni qëllimor është Muzeu i alfabetit shqiptar, Manastir.

Statusi i rastit: Nën hetim.

Përgjigja e pushtetit lokal: Në përgjigjen për Kërkesën për informacione me karakter publik të cilën Komiteti ia ka dërguar MPB-së në lidhje me këtë incident thuhet se pas paraqitjes së ngjarjes dhe pas autorizimit të PP nga PTHP Manastir, është kryer mbikëqyrje nga SPB Manastir. Ngjarja në SPB Manastir është regjistruar si vepër penale Dëmtim i objekteve të huaja, për të cilën në përputhje me nenin 243 zëri 1 të KP-së së RM-së ndjekja ndërmerret me padi private. Shtesë, në përgjigje thuhet se po merren masa për zbardhje të tërësishme të rastit dhe zbulim të kryerësve.

Ndikimi mbi viktimat dhe mbi bashkësinë: Ky incident e vë në pikëpyetje bashkëjetesën etnike midis dy bashkësive më të mëdha në shtet.
Повеќе податоци

Незадолжителни податоци – Опис на сторителот


Веродостојност: UP DOWN 0